Mijn favorieten

Voorwaarden WOZ


Algemene leveringsvoorwaarden WOZ-dienstverlening
Corten & Steijns Makelaardij en Taxaties

1. Algemeen

1.1 De onderhavige algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten voor advisering, detachering en overige vormen van professionele dienstverlening welke tussen Corten & Steijns Makelaardij en Taxaties en opdrachtgevers (respectievelijk hun rechtsopvolgers) gelden, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Corten & Steijns Makelaardij en Taxaties wanneer zij voor de uitvoering van de overeenkomst derden betrekken.
1.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3 Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd zullen worden dan blijven de overige bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden geldend. De nietige of vernietigde bepalingen zullen dan in onderling overleg worden aangepast.
1.4 Indien Corten & Steijns Makelaardij en Taxaties niet steeds strikte naleving van deze algemene leveringsvoorwaarden vordert betekent dit niet dat deze voorwaarden niet gelden. Corten & Steijns Makelaardij en Taxaties behoudt zich het recht voor naleving van deze voorwaarden in een andere situatie te verlangen.

2. Offertes
2.1 De offertes van Corten & Steijns Makelaardij en Taxaties zijn een maand geldig, tenzij in de offerte een andere termijn is overeengekomen. Corten & Steijns Makelaardij en Taxaties kan niet aan een offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de offerte een kennelijke verschrijving bevat.
2.2 Indien de aanvaardig afwijkt van hetgeen wordt aangeboden in de offerte dan komt er geen overeenkomst tot stand, tenzij Corten & Steijns Makelaardij en Taxaties deze afwijking schriftelijk heeft aanvaard.
2.3 Wanneer de offerte niet tot een opdracht heeft geleid is Corten & Steijns Makelaardij en Taxaties bevoegd haar capaciteit elders in te zetten.

3. Contractsduur, uitvoeringstermijn, uitvoering en wijziging overeenkomst
3.1 De overeenkomst tussen Corten & Steijns Makelaardij en Taxaties en opdrachtgever wordt aangegaan voor de duur van de opdracht. De uitvoeringstermijn van de opdracht wordt beïnvloed door diverse factoren welke niet in de invloedsfeer van Corten & Steijns Makelaardij en Taxaties liggen. Corten & Steijns Makelaardij en Taxaties kan derhalve niet exact aangeven hoe lang de doorlooptijd van het uitvoeren van de opdracht zal zijn.
3.2 Om de uitvoering van de opdracht optimaal te laten verlopen verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten, gegevens en, indien van toepassing, personeel die Corten & Steijns Makelaardij en Taxaties nodig heeft. Bij ontbreken of onjuistheid van de benodigde informatie kan Corten & Steijns Makelaardij en Taxaties niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die hieruit voortvloeit. Tevens kan Corten & Steijns Makelaardij en Taxaties de uit de vertraging of onjuistheid redelijkerwijze volgende extra werkzaamheden op de gebruikelijke wijze in rekening brengen bij opdrachtgever.
3.3 Corten & Steijns Makelaardij en Taxaties heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal in onderling overleg plaatsvinden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt daarbij uitdrukkelijk uitgesloten.
3.4 Corten & Steijns Makelaardij en Taxaties kan in onderling overleg met de opdrachtgever de bemensing van de opdracht wijzigen indien dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. Deze wijziging mag de kwaliteit van de dienstverlening noch de continuïteit van de opdracht nadelig beïnvloeden. Een wijziging van de bemensing kan ook op verzoek van de opdrachtgever plaatsvinden.
3.5 Wanneer tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het noodzakelijk is dat de aanpak, werkwijze, omvang, termijn of inhoud van de opdracht dient te worden gewijzigd dan zal Corten & Steijns Makelaardij en Taxaties dit per ommegaande mededelen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever aanvaardt dat deze verandering kan inhouden dat de inhoud van de opdracht wezenlijk zal veranderen. Mocht dit het geval zijn dan zal in onderling overleg de overeenkomst worden aangepast.
3.6 Indien de tussentijdse wijzigingen het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloeden dan zal Corten & Steijns Makelaardij en Taxaties aan de opdrachtgever hiervan zoveel als mogelijk vooraf een prijsopgave doen toekomen.
3.7 Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of de uitvoering daarvan ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal Corten & Steijns Makelaardij en Taxaties de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vereist. De daarbij behorende noodzakelijke kosten komen daarbij voor rekening en risico van opdrachtgever.

4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse beëindiging van de overeenkomst
4.1 Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan opdrachtnemer worden verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden zijn voor rekening van de opdrachtgever.
4.2 Corten & Steijns Makelaardij en Taxaties is bevoegd om de uitvoering van de overeenkomst met een beroep op de onzekerheidsexceptie op te schorten wanneer de verschuldigde betaling achterwege blijft.
4.3 Corten & Steijns Makelaardij en Taxaties is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer van haar verlangd kan worden. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is dan is opdrachtgever uit hoofde van wanprestatie verplicht tot het vergoeden van schade daardoor ontstaan waaronder begrepen de kosten die hierdoor direct en indirect zijn ontstaan. Hierbij is Corten & Steijns Makelaardij en Taxaties op generlei wijze aansprakelijk voor schade of kosten door de ontbinding ontstaan.
4.4 Indien Corten & Steijns Makelaardij en Taxaties handelingen heeft verricht ten behoeve van de opdrachtgever en de opdrachtgever de procedure om welke redenen dan ook intrekt of een compromis sluit met de gemeente, zonder goedkeuring van Corten & Steijns Makelaardij en Taxaties, dienen zowel de gemaakte kosten voor de verleende rechtshulp alsook de kosten (zoals bepaald in artikel 3.3) gemaakt door deskundigen in zijn geheel door opdrachtgever vergoed te worden.
4.5 De kosten uit artikel 4.4 zijn aan opdrachtgever middels een factuur bekend gemaakt.
4.6 In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surseance van betaling of van faillissement of van een andere omstandigheid waardoor opdrachtgever niet langer in staat is om betalingen te verrichten staat het Corten & Steijns Makelaardij en Taxaties vrij om de overeenkomst per direct, zonder opzegtermijn, te beëindigen. Corten & Steijns Makelaardij en Taxaties kan daarbij niet gehouden worden aan betaling van enige wijze van schadevergoeding of schadeloosstelling.

5. Betalingsvoorwaarden
5.1 Het honorarium alsmede de kosten, waaronder in ieder geval vallend de reproductiekosten, reisuren, reis- en verblijfkosten, worden na vervolmaking van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De opdracht is in financiële zin afgesloten zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. De opdrachtgever dient daarover binnen een termijn van 14 (veertien) dagen na verzending van de laatste declaratie te berichten, bij gebreke waarvan de goedkeuring wordt geacht te zijn gegeven.
5.2 Betaling dient te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na declaratiedatum. Indien geen betaling volgt, zal opdrachtgever tot 2 (twee) maal toe aangemaand worden. De kosten voor de aanmaning(en) komen ten laste van de opdrachtgever en dienen betaald te worden bij de betaling van de factuur. Indien aan de aanmaningen geen gehoor wordt gegeven, zal Corten & Steijns Makelaardij en Taxaties een invorderingsbureau inschakelen ter invordering van de factuur. De opdrachtgever is de wettelijke rente verschuldigd alsmede de (al dan niet gerechtelijke) kosten die Corten & Steijns Makelaardij en Taxaties redelijkerwijze dient te maken teneinde dit bedrag te verkrijgen. Voor de buitengerechtelijke kosten wordt verwezen naar het Rapport Voorwerk II, tenzij de buitengerechtelijke kosten deze aantoonbaar overstijgen.
5.3 Indien de gemeente een vergoeding betaalt aan opdrachtgever op grond van de Wet Dwangsom welke voortvloeit uit een actie van Corten & Steijns Makelaardij en Taxaties, komen de gelden die uit die dwangsom(men) voortvloeien ten gunste van Corten & Steijns Makelaardij en Taxaties.
5.4 Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever zijn alle opdrachtgevers, ongeacht de tenaamstelling van de declaratie, hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven.

6. Intellectueel eigendom
6.1 Modellen, technieken, instrumenten (waaronder software) die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven eigendom van Corten & Steijns Makelaardij en Taxaties. Openbaarmaking kan alleen geschieden na verkregen (schriftelijke) toestemming van Corten & Steijns Makelaardij en Taxaties. Bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst blijft deze bepaling geldend.

7. Vertrouwelijkheid
7.1 Corten & Steijns Makelaardij en Taxaties heeft de belangen van de opdrachtgever voor ogen bij de uitvoering van de overeengekomen opdracht. Corten & Steijns Makelaardij en Taxaties is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden.
7.2 De opdrachtgever zal zonder schriftelijke toestemming van Corten & Steijns Makelaardij en Taxaties geen mededelingen aan derden doen over de werkwijze van Corten & Steijns Makelaardij en Taxaties, evenmin zal de opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Corten & Steijns Makelaardij en Taxaties de door hem opgestelde rapportages aan derden ter beschikking stellen.
7.3 Corten & Steijns Makelaardij en Taxaties zal geanonimiseerd een vermelding van de opdracht in haar portfolio plaatsen.

8. Aansprakelijkheid
8.1 Corten & Steijns Makelaardij en Taxaties zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Eén en ander op grond van de op dat moment geldende wet- en regelgeving. De door Corten & Steijns Makelaardij en Taxaties te verrichten werkzaamheden zijn aan te merken als een inspanningsverplichting. Zij zal betrachten het voor de opdrachtgever beste resultaat te behalen maar kan daarop geen garantie geven.
8.2 Corten & Steijns Makelaardij en Taxaties kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan door foutieve informatie of het uitblijven van informatie van opdrachtgever.
8.3 Indien Corten & Steijns Makelaardij en Taxaties aansprakelijk mocht zijn voor enige schade dan is de aansprakelijkheid van Corten & Steijns Makelaardij en Taxaties beperkt tot maximaal (twee maal) de factuurwaarde van de overeengekomen werkzaamheden.
8.4 Corten & Steijns Makelaardij en Taxaties is enkel aansprakelijk voor de directe schade. Hieronder wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schade voor zover deze aan Corten & Steijns Makelaardij en Taxaties toegerekend kan worden, en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade. Corten & Steijns Makelaardij en Taxaties is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
8.5 Eventuele aanspraken van de opdrachtgever dienen binnen zes maanden na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.
8.6 Indien vaststaat dat de opdrachtgever Corten & Steijns Makelaardij en Taxaties ten onrechte aansprakelijk heeft gesteld dan komen de kosten die Corten & Steijns Makelaardij en Taxaties heeft gemaakt teneinde de aansprakelijkheid te onderzoeken of zich te verweren (al dan niet door inschakeling van derden) volledig voor rekening van opdrachtgever.
8.7 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Corten & Steijns Makelaardij en Taxaties en de eventuele derden die Corten & Steijns Makelaardij en Taxaties heeft ingeschakeld één jaar.

9 Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
9.1 Op de overeenkomst(en) tussen opdrachtgever en Corten & Steijns Makelaardij en Taxaties is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
9.2 De rechter in de vestigingsplaats van Corten & Steijns Makelaardij en Taxaties is uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van eventueel voorkomende geschillen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Corten & Steijns Makelaardij en Taxaties het recht om geschillen voor te leggen aan de volgens de wet voorgeschreven rechter.

10 Vindplaats en wijziging voorwaarden
10.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Limburg, gevestigd te Venlo.
10.2 Van toepassing zijn steeds de laatst gedeponeerde versie dan wel de versie die gold ten tijde van het aangaan van de overeenkomst.

Deze Algemene leveringsvoorwaarden WOZ-dienstverlening zijn in werking getreden per 1 januari 2012

Corten & Steijns Makelaardij en Taxaties
Aldenhofstraat 5
6191 GP Beek
KvK 14056351