Mijn favorieten

WOZ


Wij stellen geheel gratis een bezwaarschrift voor u op bij een te hoge WOZ-waarde en sturen dit (eventueel met een WOZ-taxatierapport) op naar uw gemeente. In het bovenstaande uitrolmenu leest u alles over hoe het werkt en wat u moet doen.


Waarom gratis?
Wij maken in onze bezwaarschriften aanspraak op proceskostenvergoeding, die gemeente moet betalen in geval van te hoog vastgestelde WOZ waarde. Dit is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht, artikel 7:15, tweede lid.

  • Voor particulieren werken wij geheel kosteloos. Zie onder ‘aanpak woningen’ voor nader uitleg.
  • Voor ondernemers werken wij op ‘no cure no pay’-basis. Zie onder ‘aanpak bedrijfspanden’ voor nader uitleg.

Waarom is het van steeds groter belang de door BsGW vastgestelde WOZ waarde te laten controleren door een professional?
Ten eerste omdat de WOZ waarde de grondslag is geworden voor steeds meer belastingen. Momenteel wordt deze gebruikt als grondslag voor:

  • OZB E (onroerendezaakbelasting voor de eigenaar)
  • OZB G (onroerendezaakbelasting voor de gebruiker)
  • Waterschapsheffing gebouwd
  • Inkomstenbelasting (eigenwoningforfait in box 1 en tweede woning in box 3)
  • Vennootschapsbelasting (beperking fiscale afschrijving tot bepaald percentage van de WOZ waarde)
  • Vermogensbelasting
  • Erfbelasting en Schenkbelasting

Ten tweede, door de gekozen taxatiewerkwijze van BsGW (vrijwel geen inpandige opnamen, zelfs niet in geval van bezwaarschrift), leidt deze veelal tot te hoge WOZ waarden, vooral bij objecten met gebreken en/of een verouderde afwerking. Uit ons onderzoek in de regio Westelijke Mijnstreek van Limburg blijkt dat de door BsGW vastgestelde WOZ-waarden in belastingjaar 2017 gemiddeld 15% afwijken van de juiste waarde.

Ten derde omdat wij merken dat BsGW het door u zelf ingediende bezwaarschrift niet serieus en/of onzorgvuldig behandelt. Uw bezwaar leidt meestal tot een veel te geringe of zelfs helemaal geen verlaging. BsGW komt hiermee weg door uw onwetendheid die er er toe heeft geleid dat uw motivatie van het bezwaarschrift niet juist is. Deze gevallen komen wij herhaaldelijk tegen.

Ten vierde omdat BsGW onjuiste en onvolledige voorlichting geeft op haar website. Enerzijds geeft ze aanzienlijk hogere proceskostenvergoeding weer dan in de praktijk van toepassing en anderzijds becijfert BsGW uw verdiensten slechts op een marginaal deel van de werkelijkheid. Zij benoemt slechts de winst op de ozb en dan bovendien aan een te laag tarief. De grootste winst op belastingen en heffingen zoals hierboven genoemd, houdt zij voor u verborgen.
Wist u dat indien BsGW de WOZ-waarde met 20% of meer ten opzichte van de te hoog vastgestelde waarde (met een minimum van €5.000) moet verlagen, u bovendien aanspraak kan maken op verlaging en belastingteruggaven over de 5 voorgaande jaren? Dit volgt uit artikel 2 Uitvoeringsbesluit Wet waardering onroerende zaken. Ook dit regelen wij als professional voor u omdat blijkt dat BsGW dit voor u achterhoudt.

BsGW is niet gebaat met onze dienstverlening omdat wij hiermee te vaak haar fouten en tekortkomingen naar boven halen.
In 2014, 2015 en 2016 werden ALLE door ons ingediende bezwaarschriften gegrond verklaard.