Mijn favorieten

  
  Wij staan u graag ten dienste als:

 

  Makelaar voor verkoop en/of aankoop
  Taxateur bedrijfsmatig vastgoed, woningen en WOZ
  NWWI-taxateur
  Rechtshulpverlener voor WOZ
  Woningverkoopstylist

 

  NVM Makelaar
De Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM, is de grootste brancheorganisatie in Nederland op het gebied van onroerend goed. Het feit dat u een NVM makelaar inschakelt bij de aan- of verkoop van uw huis, geeft aan dat u de verkoop niet aan zo maar een makelaar overlaat. U kiest voor kwaliteit.

Dat uw NVM makelaar lid is van deze brancheorganisatie biedt u een aantal voordelen:
NVM-logo

Waarom een NVM makelaar?

1. Een NVM-woningmakelaar is goed opgeleid en houdt zijn kennis permanent op peil.
2. Een NVM-woningmakelaar behartigt de belangen van zijn opdrachtgever en is niet afhankelijk van een bepaalde bank of verzekeringsmaatschappij.
3. Een NVM-woningmakelaar is betrouwbaar; hij moet zich gedragen volgens de NVM-Erecode. Hij mag dan ook niet optreden voor twee opdrachtgevers met tegenstrijdige belangen.
4. De NVM-woningmakelaar kent de woningmarkt op zijn duimpje. Via een computersysteem heeft hij inzicht in alle aangeboden woningen in de omgeving, ook bij zijn collega’s.
5. Een NVM-woningmakelaar is verplicht verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid, waardoor hij geen financiële risico’s loopt. Dat is ook in uw belang.
6. Een NVM-woningmakelaar kan adviseren over alle aspecten van aan- of verkoop. Hij heeft bouwkundig inzicht en is op de hoogte van de juridische haken en ogen.
7. Een NVM-woningmakelaar luistert naar uw wensen, geeft deskundig advies en probeert een oplossing op maat aan te dragen.
8. Voor eventuele klachten over en geschillen met uw NVM-makelaar kunt u terecht bij de afdeling Consumentenvoorlichting van de NVM en indien nodig een beroep doen op de geschillencommissie van de NVM en de onafhankelijke tuchtrechtspraak.
9. U kunt bij veel NVM-woningmakelaars een NVM Huisgarantie afsluiten, waardoor u ingedekt bent voor eventuele verborgen gebreken aan uw woning.
10. De medewerkers op het NVM-makelaarskantoor verstaan eveneens hun vak.
 
NVM-erecode

1. Het NVM-lid en de NVM-makelaar zijn zich bewust van het belang van hun functie in het maatschappelijk verkeer. Zij oefenen deze naar eer en geweten en betrouwbaar, deskundig en onafhankelijk van anderen uit en streven naar kwaliteit in hun dienstverlening. In hun communicatie waken zij voor onjuiste beeldvorming over personen, zaken en rechten en over hun werkwijze, belangen en positie. Niet naleving van deze Erecode kan worden onderworpen aan de tuchtrechtspraak van de NVM.

2. Het NVM-lid en de NVM-makelaar komen naar beste vermogen tegemoet aan reële verwachtingen die opdrachtgevers van hen mogen hebben. Zij beschermen en bevorderen hun belangen. Vertrouwelijke informatie houden zij voor zich totdat een rechter, arbiter of bindend adviseur hen noodzaakt die informatie prijs te geven.

3. In geval het verlenen van een dienst aan de ene opdrachtgever in strijd is met het belang van een andere opdrachtgever, treedt een NVM-lid slechts in het belang van één van die opdrachtgevers op. Vorenstaande neemt niet weg dat twee NVM-makelaars die werkzaam zijn voor verschillende vestigingen van een lid mogen optreden voor opdrachtgevers met tegenstrijdige belangen, mits zij vooraf uitdrukkelijke toestemming hebben verkregen van de opdrachtgevers en de belangen van die opdrachtgevers hierbij niet geschaad worden.

4. Vinden er onderhandelingen plaats met meer dan één kandidaat voor een bepaald object, dan maakt hij dit aan betrokkenen kenbaar. Wordt de wederpartij bijgestaan door een eigen vastgoeddeskundige, dan wordt de wederpartij uitsluitend via die deskundige benaderd.

5. Het NVM-lid zorgt ervoor dat zijn medewerkers beschikken over voldoende kennis van de aangelegenheden waarmee zij zich bezig houden. Is de vereiste kennis niet voorhanden, dan adviseert het lid om een ter zake deskundige te raadplegen of doet de onderhandelaar zelf een beroep op zo’n deskundige. De NVM-makelaar houdt zich alleen bezig met zaken waartoe hij over voldoende kennis beschikt.

6. Het NVM-lid en de NVM-makelaar hebben geen direct of indirect belang bij onroerend goed, tenzij dit dient tot huisvesting of belegging. Zij handelen dan ook direct noch indirect in onroerend goed en onthouden zich van risicodragende projectontwikkeling. Zij voorkomen betrokken te raken in een verstrengeling van belangen.

7. Het NVM-lid zorgt ervoor dat zijn medewerkers goede contacten onderhouden met hun collega’s en maken zich niet schuldig aan oneerlijke concurrentie. Zij voorkomen dat hun medewerkers zich zonder noodzaak tegenover derden negatief uitlaten over collega’s of over hun optreden. Ontstaat er een geschil met een collega, dan mogen de belangen van opdrachtgevers daardoor niet worden geschaad. Hetzelfde geldt voor de NVM-makelaar.

8. Het NVM-lid en de NVM-makelaar trachten te voorkomen dat verschillen van mening over hun optreden escaleren. Zij werken mee aan via de NVM in het leven geroepen vormen van bemiddeling in en beslechting van geschillen.

9. Het NVM-lid en de NVM-makelaar treden ook buiten Nederland overeenkomstig de regels van de NVM op, tenzij zij tijdig kenbaar maken daarvan af te wijken, bijvoorbeeld vanwege de daar geldende wetgeving, gewoonte of gebruik.

10. Het NVM-lid zorgt ervoor dat de aan hen verbonden personen zich gedragen overeenkomstig de regels van de NVM.